Thông báo gia hạn thời gian học tập lớp QTKD khóa 4A

 THÔNG BÁO

  • (V/v gia hạn thời gian học tập và phí tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ)

Căn cứ theo kế hoạch đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh  khóa 4A (2016 - 2018);
Căn cứ thông báo về thời gian đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ trong đợt 1 ngày 15/6/2018 và đợt 2 ngày 30/6/2018.
Phòng QLKH-SĐH&HTQT xin thông báo đến các học viên chưa đăng ký bảo vệ luận văn và những học viên còn nợ môn không đủ điều kiện bảo vệ luận văn thạc sĩ theo thông báo của nhà trường trong 2 đợt:

   - Đợt 1 ngày 15/6/2018

   - Đợt 2 ngày 30/6/2018

Đến ngày 30/6/2018 lớp QTKD khóa 4A đã kết thúc thời gian học tập 2 năm. Đề nghị các học viên chưa đăng ký bảo vệ luận văn trong 2 đợt trên phải  nộp đơn xin kéo dài thời gian học tập (mẫu đơn tải tại Mẫu biểu SĐH/Mẫu biểu khác) về Phòng Quản lý Khoa học – Sau Đại học và Hợp tác Quốc tế.
Học viên gia hạn thời gian học tập phải đóng 70% học phí năm/1 học viên.
Thời gian nộp lại đơn xin gia hạn thời gian học tập đến hết sáng thứ 7 ngày 23/6/2018.

 

Thông tin bổ sung