Thể lệ viết bài Tạp chí Khoa học Đại học Cửu Long

1.   Tạp chí Khoa học Đại học Cửu Long nhận đăng bài viết bằng tiếng Việt, không nhận đăng các bài viết đã công bố trên ấn phẩm khác.

2.    Bài viết là kết quả các công trình nghiên cứu khoa học của tác giả trong và ngoài trường, có cấu trúc của một bài báo khoa học.

3.    Bài viết phải kèm theo tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh, viết không quá 10 dòng và phải phản ánh đầy đủ ý tưởng nội dung và kết quả nghiên cứu.

4.    Bài gửi đăng không quá 08 trang khổ A4, được định dạng thống nhất: Font chữ UNICODE, cỡ chữ 13, kể cả hình vẽ, bảng biểu và tài liệu tham khảo. Lề trên: 30mm, lề dưới 35mm, lề trái 35mm, lề phải: 25mm. Cách dòng: 1,15; before: 3mm; after: 3mm. Các công thức Toán học dùng MathType; số của công thức đánh phía bên phải. Hình vẽ rõ, không quá 7x14 cm, được định dạng png, jpg, wmf. Tên hình vẽ đặt ở phía dưới. Tên bảng biểu đặt ở phía trên. Hình và bảng đều phải đánh số thứ tự.

5.   Danh mục tài liệu tham khảo được sắp theo thứ tự ABC của tên tác giả đối với người Việt, của họ tác giả đối với người nước ngoài.

Phần tài liệu tham khảo chỉ nêu các tài liệu được trích dẫn trong bài (không quá 10 tài liệu tham khảo) và ghi theo thứ tự như sau:

5.1.     Đối với các tài liệu là sách, luận văn, báo cáo:

Tên tác giả hoặc Cơ quan ban hành, tên sách (hoặc luận văn, báo cáo), nhà xuất bản, năm xuất bản.

5.2.     Đối với các tài liệu là bài báo:

Tên tác giả, “Tên bài báo”, tên tạp chí, tập(số), năm xuất bản, số các trang (gạch ngang giữa hai số).

6.    Ban biên tập chỉ nhận những bài viết đã được định dạng rõ ràng, hình vẽ rõ nét, quy cách đúng theo quy định. Nếu bài không được đăng Ban biên tập không trả lại bản thảo.

7.    Cuối bài ghi rõ: Họ tên, học hàm, học vị, nơi công tác, địa chỉ, điện thoại, email và có chữ ký của tác giả.

8.    Bài gửi đăng tại Tạp chí Khoa học Đại học Cửu Long sẽ được phản biện theo quy trình kín và độc lập.

9.    Thư từ, bài viết gửi theo địa chỉ:

Tạp chí Khoa học Đại học Cửu Long, Trường Đại học Cửu Long

Quốc lộ 1A, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0270 3833 668;   Fax: 0270 3657 011

           E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

Thông tin bổ sung