Giới thiệu

I. NHÂN SỰ

Stt Họ và tên Học hàm - Học vị Chức vụ
1 Nguyễn Thanh Dũng Tiến sĩ Trưởng phòng
2 Nguyễn Thanh Tâm Thạc sĩ Trợ lý trưởng phòng
3 Nguyễn Thị Kim Cương Thạc sĩ Chuyên viên
4 Mã Đức Thạc sĩ Chuyên viên
5 Trần Lam Quyên Thạc sĩ Chuyên viên
6 Huỳnh Thị Thảo Nguyên Thạc sĩ Chuyên viên

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CHUNG
II.1 Chức năng:

          Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong quản lý, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các công tác nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ (CGCN), quản lý đào tạo sau đại học (SĐH) và quan hệ quốc tế. Tìm kiếm, xây dựng, quản lý các dự án trong và ngoài nước.

II.2 Nhiệm vụ:

* Về quản lý khoa học

 1. Chủ trì soạn thảo trình Hiệu trưởng ban hành các quy chế, quy định về quản lý công tác NCKH, phát triển công nghệ và chủ trì phối hợp với các Khoa lập kế hoạch NCKH.
 2. Xây dựng phương hướng, kế hoạch NCKH – CGCN.
 3. Căn cứ vào ngân sách NCKH, đề xuất Hiệu trưởng phân bổ kinh phí NCKH và triển khai công nghệ hàng năm cho các đơn vị.
 4. Theo dõi, kiểm tra việc sử dụng vốn NCKH, triển khai công nghệ.
 5. Theo dõi và kiểm tra các đơn vị trong trường thực hiện kế hoạch, tiến độ và nội dung nghiên cứu; sơ kết, tổng kết các hoạt động khoa học theo từng học kỳ và năm học; đề xuất khen thưởng các sáng kiến, phát minh trong lĩnh vực NCKH.
 6. Phối hợp với các Khoa, Phòng, Trung tâm, Viện trong việc tìm nguồn tài trợ để tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho công tác NCKH.
 7. Phối hợp với các đơn vị phổ biến thông tin khoa học trong và ngoài trường; tổ chức các hội nghị khoa học của trường, tổ chức công tác nghiên cứu khoa học cho sinh viên.
 8. Phối hợp với các Khoa, Phòng, Trung tâm, Viện trong việc hợp tác NCKH với các đơn vị trong và ngoài nước; tìm hiểu, lựa chọn đề án, chương trình, đối tác có hiệu quả trình Hiệu trưởng quyết định.
 9. Phối hợp với Khoa chuyên môn và Phòng Hành chính - Tổ chức quản lý và cập nhật hồ sơ lý lịch khoa học của cán bộ, giảng viên trong trường.
 10. Chịu trách nhiệm quản lý, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, giải pháp hữu ích và thương mại hóa kết quả NCKH của cán bộ, giảng viên và sinh viên.

 * Về quản lý đào tạo sau đại học

 1. Xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo sau đại học các ngành của trường  theo quy định của Bộ GD & ĐT, phù hợp với sự phát triển chung của trường.
 2. Đề xuất phương hướng phát triển, phối hợp với các trường đại học, các học viện, viện nghiên cứu trong và ngoài nước về đào tạo, bồi dưỡng SĐH theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của trường.
 3. Phối hợp với các Khoa, Bộ môn, với các đơn vị chức năng xây dựng mục tiêu đào tạo, hoàn thiện nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu học tập, phương pháp giảng; quản lý các dự án đào tạo, bồi dưỡng sau đại học.
 4. Phối hợp với Khoa chuyên môn và các đơn vị chức năng thực hiện điều độ, kế hoạch và giám sát việc giảng dạy, đề xuất tiền thù lao cho giảng viên; theo dõi việc học tập của học viên. Thông báo kế hoạch, nhiệm vụ giảng dạy cho các Khoa, Bộ môn, kết hợp với các đơn vị sử dụng hợp lý, hiệu quả phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện …
 5. Là thường trực Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học, phối hợp với các Khoa chuyên môn, Phòng KT&ĐBCL GDĐH đề xuất, thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh, thông báo, tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, xây dựng phương án điểm chuẩn tuyển sinh trình Hội đồng xem xét phê duyệt.
 6. Phối hợp với các Khoa, Phòng chức năng tổ chức thi tuyển sinh, thi học phần, lưu trữ hồ sơ học viên SĐH, các tài liệu liên quan theo quy định.
 7. Đề xuất danh sách Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ, hướng dẫn quy trình thủ tục giao đề tài, phản biện và bảo vệ luận văn Thạc sĩ theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của trường.
 8. Quản lý cấp phát văn bằng Thạc sĩ theo quy định.
 9. Tiếp nhận và phối hợp với các đơn vị xử lý các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến đào tạo sau đại học.
 10. Thực hiện công tác tổng hợp thống kê đào tạo SĐH theo yêu cầu của trường và cấp trên.

* Về quan hệ quốc tế

 1. Là nơi tiếp nhận các thông tin từ bên ngoài đến trường và chuyển các thông tin đến các bộ phận chức năng tương ứng (trừ các chức năng cụ thể đã được quy định của Phòng Hành chính - Tổ chức).
 2. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách, có trình độ và năng lực nhằm thực hiện hiệu quả công tác quan hệ đối ngoại.
 3. Xây dựng kế hoạch phát triển hợp tác và quảng bá hình ảnh của trường.
 4. Chủ động tìm kiếm và duy trì mối quan hệ với đối tác bên ngoài (cá nhân, tổ chức) có khả năng, uy tín trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học để giới thiệu các đơn vị và đề xuất Hiệu trưởng thiết lập mối quan hệ.
 5. Phối hợp với các đơn vị trong trường xây dựng và quản lý các dự án hợp tác quốc tế (dự án có yếu tố nước ngoài, được Ban Giám hiệu giao nhiệm vụ cụ thể cho Phòng); tổ chức ký kết các văn bản hợp tác; cử cán bộ đảm trách công tác theo dõi thực hiện, đánh giá định kỳ các hoạt động hợp tác đối ngoại.
 6. Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế cấp trường, phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng/ triển khai các chương trình giao lưu, trao đổi học thuật với các đối tác.
 7. Thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực quan hệ quốc tế: tổ chức tiếp đón các đoàn khách quốc tế; hỗ trợ các thủ tục liên quan cho giảng viên, sinh viên nước ngoài trong thời gian làm việc tại trường; theo dõi, đánh giá kết quả làm việc và rút kinh nghiệm để tham mưu cho Ban Giám hiệu.
 8. Chuẩn bị, tổ chức các buổi làm việc và ghi chép biên bản các phiên làm việc giữa lãnh đạo nhà trường với các đoàn khách nước ngoài. Tiếp nhận quà tặng và chuẩn bị quà tặng cho khách nước ngoài.
 9. Tổ chức lưu trữ, quản lý thông tin, tài liệu hồ sơ về quan hệ quốc tế đúng quy định hiện hành. Quản lý chương trình, nội dung hoạt động của các đơn vị và cá nhân trong trường về hợp tác quốc tế.
 10. Phối hợp với các Khoa chuyên môn và các đơn vị liên quan quản lý sinh viên nước ngoài học tại trường.

*Các chương trình liên kết đào tạo

Thực hiện các chương trình liên kết đào tạo Sau đại học với các Trường Đại học Đà Nẵng, trường Đại học sư Phạm Huế,Trường ĐH Khoa học Huế, CĐKT KT Bạc Liêu

III. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ

III.1.   Ths. Nguyễn Thanh Tâm phụ trách:

  • Trợ lý Trưởng phòng
  • Công tác hợp tác quốc tế
  • Liên kết đào tạo với nước ngoài

 III.2.    ThS. Nguyễn Thị Kim Cương phụ trách:

  • Tạp chí Đại học Cửu Long
  • Nghiên cứu khoa học
  • Các hoạt động khoa học công nghệ Trường ĐHCL

III.3.    ThS Mã Đức phụ trách:

  • Cao học Ngành KTXDCTDD & Công nghiệp, Văn học Việt Nam
  • Cao học liên kết đào tạo với Trường Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng
  • Quản lý CBGV Trường ĐHCL theo học SĐH

III.4.    ThS. Trần Lam Quyên phụ trách:

  • Cao học Ngành Quản trị Kinh doanh
  • Cao học ngành Tài chính Ngân hàng
  • Cao học liên kết đào tạo với Trường Đại học Luật, Đại học Khoa học Xã hội & Nhân Văn 

III. 5. ThS Huỳnh Thị Thảo Nguyên phụ trách

  • Quản lý lưu học sinh Lào
  • Quản lý công văn phòng QLKH-SĐH&HTQT
  • Dịch thuật các văn bản phòng QLKH-SĐH&HTQT

Thông tin bổ sung