1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt 2, năm 2022

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh trình độ Thạc sĩ các ngành: Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Văn học Việt Nam.

TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1, NĂM 2022

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh trình độ Thạc sĩ các ngành: Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Văn học Việt Nam

Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt 1, năm 2022

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ các ngành: Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật xây dựng, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Văn học Việt Nam