1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

    Ngày 19/05/2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long ký Quyết định số 757/QĐ-ĐHCL ban hành Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ.

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

 Ngày 17/06/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long ký Quyết định số 207/QĐ-ĐHCL ban hành quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường Đại học Cửu Long

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

Ngày 25/07/2012, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long ký Quyết định số 260/QĐ-ĐHCL ban hành quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường Đại học Cửu Long


KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022

Trường Đại học Cửu Long công bố Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2022

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2022

Trường Đại học Cửu Long công bố Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022

Quy chế Tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo


Đề án tuyển sinh trình độ Đại học năm 2021

Ngày 28/4/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long ký ban hành Đề án tuyển sinh trình độ Đại học năm 2021

 Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non

Ngày 07/5/2020, Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh trình độ Đại học; tuyển sinh trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.