1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2023, khóa 24

Ngày 30/3/2023, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long ký Quyết định số 584/QĐ-ĐHCL ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2023, khóa 24

Đề án tuyển sinh trình độ Đại học năm 2023

Ngày 30/3/2023, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long ký ban hành Đề án tuyển sinh trình độ Đại học năm 2023

Quy chế tuyển sinh trình độ Đại học của Trường Đại học Cửu Long

Trường Đại học Cửu Long công bố Quy chế tuyển sinh trình độ Đại học của Trường Đại học Cửu Long


Đề án tuyển sinh trình độ Đại học năm 2021

Ngày 28/4/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long ký ban hành Đề án tuyển sinh trình độ Đại học năm 2021

 Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non

Ngày 07/5/2020, Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh trình độ Đại học; tuyển sinh trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.