Đại học chính quy

Quản trị kinh doanh

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Mã ngành:  7340101

1. Quản trị kinh doanh là gì ?  

 

          Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của một hoặc một số doanh nghiệp trong một ngành nào đó. Trong kinh doanh, quản trị bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trìnhtối đa hóa "hiệu suất" hoặc "quản lý hoạt động kinh doanh" bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý.

 

2. Mục tiêu đào tạo  

 

          Đào tạo Cử nhân quản trị kinh doanh có khả năng tiếp cận với điều kiện thực tế về hoạt động kinh doanh. Nghiên cứu và phân tích thị trường trong nước và quốc tế. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược marketing phù hợp nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho từng địa phương, vùng, ngành, doanh nghiệp... người học trang bi kiến thức về Quản trị bán hàng, quản trị thương hiệu, quản trị tài chính, kỹ năng quảng cáo,... cập nhật, phân tích và tham mưu về lĩnh vực như: nhân sự, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu thị trường cho lãnh đạo tại doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và các tổ chức kinh tế – xã hội khác.

 

3. Cơ hội nghề nghiệp  

 

          Làm việc trong các lĩnh vực kinh doanh, kế hoạch marketing, tổ chức nhân sự, thư ký... tại các ngân hàng, các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tham gia giảng dạy trong các trường  Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp.

 

4. Các môn học tiêu biểu  
 

Kinh tế vi mô, Marketing căn bản, Nguyên lý kế toán, Kinh tế vĩ mô, Nguyên lý thống kê kinh tế, Phân tích hoạt động kinh doanh, Quản trị sự thay đổi, Quản trị tài chính, Quản trị marketing, Quản trị thương hiệu, Marketing quốc tế, Hành vi khách hàng, Quản trị chất lượng, Marketing công nghiệp

Thông tin bổ sung