Đại học chính quy

Kinh doanh thương mại

KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Mã ngành:  7340121

1. Kinh doanh thương mại là gì ?  

 

          Kinh doanh thương mại là ngành cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực kinh doanh thương mại như: Marketing, Nghiên cứu thị trường, Hoạt động chiêu thị, PR, Lập kế hoạch kinh doanh, Nghiệp vụ bán hàng, Phân tích tài chính… để đạt được lợi ích tối đa cho khách hàng và Doanh nghiệp, trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh quốc tế hiện nay.

 

2. Mục tiêu đào tạo  

 

          Người học sẽ được trang bị các kiến thức về Xây dựng Chiến lược, Lập kế hoạch, Tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh trong các tổ chức kinh tế, đặc biệt các kiến thức chuyên sâu về Kinh tế ngoại thương, có kiến thức cơ bản về Thị trường chứng khoán, Thẩm định dự án đầu tư, Tìm và phát triển nguồn khách hàng cho công ty... .

 

3. Cơ hội nghề nghiệp  

Có thể làm Chuyên viên kế hoạch, Kinh doanh, Nhân sự, Tài chính,… ở các đơn vị xuất nhập khẩu, các công ty nước ngoài, quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại các loại hình Công ty, Ngân hàng và các Tổ chức kinh tế – xã hội khác…

4. Các môn học tiêu biểu  
 

Kinh tế vi mô, Marketing căn bản, Nguyên lý kế toán, Kinh tế vĩ mô, Nguyên lý thống kê kinh tế, Quản trị thương mại, Quản trị sản xuất, Kế toán quản trị, Quản trị chiến lược, Nghiên cứu marketing, Quản trị dự án đầu tư, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị nguồn nhân lực, Thương mại quốc tế

Thông tin bổ sung