1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG: HỌC PHÍ TIẾP TỤC ĐƯỢC GIỮ ỔN ĐỊNH, KHÔNG TĂNG TRONG NĂM HỌC MỚI

Năm học mới, các trường Đại học đồng loạt đua nhau tăng học phí: trường công tăng mạnh, trường tư cũng tăng. Một số trường có mức tăng hơn 40%. Trong tình hình đó, Trường Đại học Cửu Long vẫn tiếp tục giữ mức học phí cũ, đã áp dụng từ năm 2017 đến nay.