1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

HỌC BỔNG

HỌC BỔNG

2021-04-21

Hàng năm, Trường Đại học Cửu Long dành nhiều phần học bổng khuyến khích cho sinh viên đạt thành tích cao trong học tập ở các khối ngành, học bổng cho thủ khoa đầu vào, trúng tuyển với số điểm cao; học bổng dành cho sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi.