Đội ngũ giảng viên

Trường Đại học Cửu Long có đội ngũ giảng viên cơ hữu khá hùng hậu, có nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình trong công tác giảng dạy. 

 
Stt    Ngành đào tạo

Trình độ

đào tạo

Số giảng viên cơ hữu đúng ngành đào tạo theo chức danh khoa học, trình độ đào tạo (tham gia chủ trì chính ngành đào tạo)
GS PGS TS ThS ĐH  
1 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng    ĐH, CĐ           1 0 4 6 0  
2 Cơ khí ĐH 1 1 0 3 5  
3 Công nghệ sinh học ĐH 0 0 1 10 0  
4 Công nghệ thông tin ĐH, CĐ 0 0 1 20 18  
5 Công nghệ thực phẩm ĐH, CĐ 0 0 5 5 0  
6 Điện tử ĐH, CĐ 0 0 1 4 2  
7 Đông phương học ĐH 0 0 1 6 0  
8 Kế toán ĐH, CĐ 0 0 1 3 6  
9 Kinh doanh thương mại ĐH 0 0 1 3 1  
10 KTXDCT Giao thông ĐH 0 0 1 3 0  
11 Luật kinh tế ĐH 0 0 2 7 4  
12 Ngôn ngữ Anh ĐH, CĐ 0 0 1 11 13  
13 Nông học ĐH 0 1 2 12 0  
14 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ĐH 1 1 1 5 1  
15 Quản trị kinh doanh ĐH, CĐ 0 1 5 4 14  
16 Tài chính - Ngân hàng ĐH, CĐ 0 1 5 2 9  
17 Tiếng Việt & VHVN ĐH, CĐ 1 2 3 17 13  
18 Điều dưỡng ĐH 0 0 1 5 2  
  Môn chung ĐH, CĐ 0 0 1 3 7  
TỔNG SỐ   4 7 37 129 95 272

Bên cạnh đội ngũ giảng viên cơ hữu hiện có, Trường chú ý mời thêm nhiều giảng viên uy tín, có kinh nghiệm, có học hàm, học vị cao đến từ các Trường Đại học lớn tham gia giảng dạy như: Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn TP.HCM, Đại học Cần Thơ,…

Thông tin bổ sung