1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

Thông báo tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học năm 2023

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học 2023 các ngành: Điều dưỡng, Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh, Điều dưỡng chuyên ngành Phục hồi chức năng, Kỹ thuật xét nghiệm y học

Thông báo tuyển sinh Đại học hệ VLVH năm 2022

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh các ngành: Kỹ thuật xét nghiệm y học, Điều dưỡng, Điều dưỡng chuyên ngành Dinh dưỡng, Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh, Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức, Điều dưỡng chuyên ngành Nha khoa, Điều dưỡng chuyên ngành Phục hồi chức năng, Điều dưỡng chuyên ngành Thẩm mỹ.