1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

CHÍNH SÁCH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022, KHÓA 23

Tuỳ theo đối tượng, tân sinh viên được giảm 20%, 40%, 50% học phí học kỳ 1 năm thứ nhất, hoặc được miễn học phí học kỳ 1 hay miễn luôn cả năm thứ nhất. Điều này đã tạo ra tiền đề lớn giúp học sinh đang chuẩn bị bước vào giảng đường đại học.

CHÍNH SÁCH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN NĂM 2021

Tuỳ theo đối tượng, tân sinh viên được giảm 20%, 40%, 50% học phí học kỳ 1 năm thứ nhất, hoặc được miễn học phí học kỳ 1 hay cả năm thứ nhất. Điều này đã tạo ra tiền đề lớn giúp học sinh đang chuẩn bị bước vào giảng đường đại học.