1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

    Trường Đại học Cửu Long xác định việc phát triển công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên là một nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng đào tạo đại học, góp phần phát hiện, bồi dưỡng nhân tài và hướng nghiệp.  Vì vậy, Nhà trường luôn có những cơ chế khuyến khích, động viên giảng viên hướng dẫn và sinh viên trong nghiên cứu khoa học.

Sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc giai đoạn 2020-2025 được Nhà trường khen thưởng

 

 

Sinh viên tham dự Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học - Euréka và đạt giải nhất