Thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm

Đồng bằng sông Cửu Long là nơi sản xuất lúa, trái cây, thủy sản, gia súc, gia cầm quan trọng của cả nước. Theo qui hoạch, từ nay đến năm 2020, Đồng bằng sông Cửu Long phấn đấu hình thành những trung tâm cây ăn trái, lúa, tôm, cá, cây công nghiệp ngắn ngày,.. đi vào sản xuất nông nghiệp bền vững của nước ta.

Đồng bằng sông Cửu Long mặc dù là vùng sản xuất nông thủy sản trọng điểm của cả nước, nhưng hầu hết các nông thủy sản chỉ tiêu thụ ở dạng thô, giá trị thấp. Ngoại trừ một số nông thủy sản quan trọng đã được chế biến, xuất khẩu như lúa, gạo, tôm, cá, ... được tổ chức thực hiện ở qui mô kỹ nghệ nhưng phần lớn cũng ở mức sơ chế bảo quản, giá trị thấp. Hầu hết các nông sản còn lại được chế biến nhỏ lẻ, giá trị gia tăng ít, chất lượng chưa ổn định, an toàn vệ sinh thực phẩm còn nhiều vấn đề phải làm. 

Lương thực, thực phẩm gắn liền với sức khỏe dân tộc, tác động đến tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, nhưng phẩm chất chưa ổn định, chất lượng chưa cao, gây lo lắng cho toàn xã hội về mặt an sinh và đe dọa đến sức mạnh cạnh tranh của Việt Nam về mảng kinh tế nông sản thực phẩm trong giai đoạn hội nhập kinh tế với các nước ASIAN và TPP.

Để cải thiện hoàn cảnh yếu kém này, nhân lực có tri thức cao trong ngành Công nghệ thực phẩm không thể trong tình trạng thiếu và yếu như hiện nay. Đào tạo nhân lực cho ngành này là một yêu cầu rất bức bách của xã hội nói chung và các trường đào tạo ngành thực phẩm, chế biến thủy sản ở các cấp đại học, cao đẳng, nói riêng đặc biệt đối với các trường ở vùng kinh tế nông sản để cung ứng nhân lực cho các hoạt động sản xuất, bảo quản, chế biến nông thủy sản thực phẩm. 

Mục tiêu đào tạo: 

Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thực phẩm cung cấp kiến thức nâng cao về cơ sở lý luận triết học về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư duy tổng hợp về công nghệ, thực phẩm. Nắm vững lý luận về Công nghệ thực phẩm, các công tác về an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo quản chế biến thực phẩm, học viên có khả năng ứng dụng và nghiên cứu độc lập các vấn đề thuộc chuyên ngành Công nghệ thực phẩm. Với khối kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành được trang bị học viên còn có khả năng sáng tạo, có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề chuyên môn. Ngoài ra, chương trình còn tạo một nền tảng kiến thức vững chắc để các học viên có thể tiếp tục làm nghiên cứu ở bậc học tiến sĩ về các lĩnh vực liên quan đến ngành Công nghệ thực phẩm.

Thông tin bổ sung