Thạc sĩ ngành Văn học Việt Nam

Mục tiêu đào tạo:

- Góp phần nâng cao trình độ dân trí nói chung và trình độ của đội ngũ cán bộ Khoa học xã hội nói riêng ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

- Đào tạo được đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ Sau đại học cho các Trường Đại học và Cao đẳng Cộng đồng, Cao đẳng Sư phạm ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

- Góp phần đào tạo đội ngũ giáo viên ở trường phổ thông trung học ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long có trình độ chuyên môn cao và đáp ứng kịp thời nhu cầu đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy đang được đặt ra trước mắt và lâu dài.

- Góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu ở các Sở, Ban, Ngành thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, hoặc liên quan.

Cán bộ sau khi được đào tạo có trình độ chuyên môn vững vàng cả về lí luận và thực tiễn; thực sự năng động, sáng tạo trong công tác nghiên cứu và giảng dạy văn học Việt Nam.

Về phẩm chất chính trị: 

- Có phẩm chất chính trị vững vàng, nắm vững những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin.

- Nắm vững tư tưởng văn nghệ của Mác, Ăngghen, Lênin và Hồ Chí Minh.

- Có phương pháp luận và tư duy khoa học, sáng tạo.

Về năng lực chuyên môn: 

- Có vốn kiến thức vừa rộng, vừa sâu về Văn học Việt Nam, trong đó có những mảng kiến thức chuyên sâu về văn học và văn hóa dân gian, lịch sử văn học viết Việt Nam từ trung đại đến hiện đại; những kiến thức về lí luận văn học; hệ thống phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu khoa học. 

- Học viên có đủ trình độ, năng lực để nghiên cứu, sáng tạo, cũng như ứng dụng, giải quyết được những vấn đề thực tiễn mà văn học và cuộc sống đặt ra.

- Học viên có đủ trình độ nghiên cứu độc lập lĩnh vực chuyên sâu của mình và có khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học.

- Học viên tích cực rèn luyện đạo đức và phẩm chất chính trị, có ý thức phục vụ nhân dân.

- Học viên sau khi tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam có thể tiếp tục làm nghiên cứu sinh; giảng dạy tại các trường phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học; có khả năng hoạt động ở một số lĩnh vực khác của khoa học xã hội và nhân văn như hoạt động báo chí, quản lí văn hóa xã hội, truyền thông.

Thông tin bổ sung