Thạc sĩ ngành Tài chính ngân hàng

Thạc sĩ ngành Tài chính ngân hàng

Với nhu cầu nâng cao trình độ, kĩ năng về Tài chính - Ngân hàng cho đội ngũ cựu sinh viên Khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng của trường Đại học Cửu Long, của các trường trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và hiện đang tham gia giảng dạy, làm việc trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các trường đào tạo nghề trong khu vực cũng như trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty liên doanh lớn tại Việt Nam.

Mục tiêu và đối tượng đào tạo: 

Đào tạo chuyên gia về Tài chính - Ngân hàng đạt yêu cầu quản lý kinh tế, nghiên cứu, giảng dạy có trình độ thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng đạt tiêu chuẩn: 

- Có tư tưởng chính trị vững vàng, toàn tâm, toàn ý phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

- Có kiến thức, năng lực hoạt động kinh tế rộng và chuyên sâu cần thiết theo ngành và chuyên ngành đào tạo, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế của khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung, thông thạo một ngoại ngữ và các kỹ năng giao tiếp, có năng lực nghiên cứu, tổ chức triển khai các kết quả nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Chương trình đào tạo Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng được thiết kế đảm bảo khối lượng kiến thức phục vụ cho yêu cầu công việc của chuyên gia về lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. Chương trình được thực hiện qua phương pháp đào tạo có tính thực tế, định lượng, kết hợp mô phỏng giải quyết tình huống, dự án về lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. Chương trình còn hướng đến trang bị cho học viên cách phân tích và năng lực tư duy độc lập, sáng tạo và khả năng phân tích, tổng hợp nhằm hoạch định và triển khai có hiệu quả các chiến lược, kế hoạch kinh doanh, các dự án đầu tư của doanh nghiệp, ngân hàng trong môi trường kinh doanh hội nhập ngày càng sâu rộng vào môi trường quốc tế. 

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành công việc được giao. 

Thông tin bổ sung