1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt 1, năm 2023

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh, đào tạo trình độ Thạc sĩ các ngành: Công nghệ thực phẩm, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật xây dựng, Văn học Việt Nam, Tài chính - Ngân hàng

Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt 1, năm 2022

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ các ngành: Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật xây dựng, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Văn học Việt Nam