1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

MỨC HỌC PHÍ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG LÀ PHÙ HỢP, ĐƯỢC CÔNG KHAI VÀ CAM KẾT ỔN ĐỊNH TRONG CẢ KHOÁ HỌC

Trường ĐH Cửu Long luôn xây dựng mức học phí và lộ trình thu học phí phù hợp với đa số sinh viên, công khai và cam kết mức học phí này, sẽ luôn ổn định trong suốt quá trình học. Mức học phí của Trường sẽ được tính theo từng học kỳ và được thu vào đầu mỗi học kỳ.