1
Chat Facebook với DCL

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

MÃ TRƯỜNG: DCL

Thông báo tuyển sinh Đại học hệ từ xa, Văn bằng 2 Đại học hệ từ xa và Liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học từ xa năm 2023 (học online)

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Đại học từ xa, Văn bằng 2 Đại học hệ từ xa và Liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học hệ từ xa

Thông báo tuyển sinh Đại học hệ từ xa và Liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học từ xa năm 2023 (học online)

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Đại học từ xa và Liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học hệ từ xa các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Công tác xã hội, Luật, Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Bảo vệ thực vật, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

Thông báo tuyển sinh Đại học hệ từ xa và Liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học từ xa năm 2023 (học online)

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Đại học hệ từ xa và Liên thông từ TC, CĐ lên Đại học từ xa các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Công tác xã hội, Luật, Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Bảo vệ thực vật, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.


Thông báo tuyển sinh Đại học hệ từ xa năm 2022 (học online)

 Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Đại học hệ từ xa các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Luật, Luật kinh tế.

Thông báo tuyển sinh Đại học hệ từ xa năm 2022

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh Đại học hệ VLVH các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Luật, Luật kinh tế